ZAKRES USŁUGI PŁACOWEJ

Usługa płacowa obejmująca naliczanie wynagrodzeń, obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zgodnie z prawem pracy, prawem podatkowym oraz specyfiką danego przedsiębiorstwa jaką świadczymy w ramach naszych usług, ma na celu usprawnienie Państwa procesów biznesowych w obszarze obsługi płac. Współpraca z nami gwarantuje bezpieczeństwo oraz pewność, że obsługa Państwa wynagrodzeń znajduje się w rękach profesjonalistów.

            Przekazujecie nam Państwo cały zakres działań związanych z tym obszarem, a my gwarantujemy prawidłowe, terminowe i z zachowaniem całkowitej poufności:

 • naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie obsługi płacowej pracowników na podstawie dokumentów płacowych oraz zgodnie z obowiązującym i przepisami
 • sporządzanie list płac
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników i comiesięczna ich aktualizacja
 • naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, kontrola prawidłowości ustalania prawa do zasiłku chorobowego oraz prowadzenie kart zasiłkowych
 • naliczanie i sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków do zawartych przez Podatnika umów zleceń i umów o dzieło
 • sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących naliczenia wynagrodzeń oraz informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych potrąceń
 • sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS, przekazywanie przelewów na konta ZUS oraz sporządzanie Raportów Miesięcznych dla Osoby Ubezpieczonej (RMUA) – na paskach wynagrodzeń
 • sporządzanie miesięcznej deklaracji o wysokości zaliczki na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonywanych wypłat (PIT-4 i PIT-8A)
 • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-4R) oraz dokonywanie rocznego rozliczenia podatku (PIT-40) pracowników, którzy złożyli wymagane oświadczenie
 • wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników
 • wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych płacowych w komputerowym systemie
 • wsparcie w kontaktach z US, ZUS, PFRON w przypadku kontroli
 • współpracę z Państwa audytorami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Poza standardowymi działaniami, model współpracy elastycznie dopasowujemy do indywidualnych potrzeb klienta, proponujemy także obsługę w zakresie:

 • Przygotowania zaświadczeń Rp-7
 • Obsługę zajęć administracyjnych i komorniczych
 • Przygotowania w ustalonych terminach raportu rezerw urlopowych
 • Przygotowania korekt raportów rozliczeniowych ZUS
 • Opracowania innych zestawień i raportów wymaganych w Państwa organizacji.

Największe zalety zlecenia nam obsługi płac to zminimalizowanie ryzyka błędów w naliczaniu płac i składek na linii pracownicy – pracodawca oraz pracodawca – urzędy, terminowość wykonania powierzonych zadań oraz poufność danych.