BHP i PPOŻ

Chcąc sprostać Państwa oczekiwaniom, dysponujemy szeroką ofertą z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ochrony przeciwpożarowej. Nasze usługi obejmują swym zakresem nadzór oraz kompleksową obsługę BHP i PPOŻ.

Szkolenia BHP czy PPOŻ możemy wykonywać w Państwa firmie.

Nasza współpraca może mieć charakter stały, oparty na umowie, lub tymczasowy na zasadzie jednorazowych zleceń.

Pełen zakres czynności wykonywanych przez naszą firmę w ramach umowy stałego nadzoru BHP

 1. Przeprowadzanie wszystkich wymaganych szkoleń BHP dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, oraz pozostałych zatrudnionych pracowników
 2. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 3. Udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 4. Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy
 5. Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych, oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych
 6. Podejmowanie działań w zakresie zwiększania poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy przy właściwym doborze środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
 7. Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zapewnienia wymagań ergonomii na stanowiskach pracy
 8. Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń
 9. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
 10. Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą
 11. Współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy: podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy
 12. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków